Soukromí

Informace o zpracování osobních dat v souladu s § 13 výnosu vlády č. 196/03 „Ochrana zpracování osobních údajů“
(Pamatujte, že součástí italské legislativy pro ochranu osobních údajů jsou směrnice Evropského Parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. října 1995 a 2002/58/ES z 12. července 2002)

DRŽITELEM ÚDAJŮ je společnost Azimut Benetti SpA se sídlem na adrese Via M. Coppino 104-55049 Viareggio (LU) ITÁLIE.

OSOBOU POVĚŘENOU ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ je dr. Giovanna Vitelli s výkonem činnosti v sídle uvedené společnosti.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu se zásadami legislativy, daní a účetnictví. Vámi uvedené osobní údaje budou také použity k naplnění smluvních a předsmluvních závazků vyplývajících pro vaši společnost.

PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
Údaje budou zpracovány zákonným a čestným způsobem, v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými italskou legislativou pro zpracování osobních údajů uvedenou výše. Údaje jsou zpracovány ručně, popřípadě pomocí výpočetní techniky anebo elektronických systémů. Zpracování údajů se používá výlučně k účelům, k nimž byly tyto údaje získány, a to za dodržování bezpečnosti a důvěrné povahy těchto informací.

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ
Poskytnutí údajů je nutnou podmínkou k naplnění cílů uvedených výše. V případě neposkytnutí údajů může být dodržení smlouvy o dodání věci znemožněno.

KATEGORIE OSOB, KTERÝM MOHOU BÝT ÚDAJE SDĚLOVÁNY
V souladu s požadavky stanovenými legislativní úpravou nebo příslušnými předpisy mohou být údaje předány třetím osobám za účelem naplnění požadavků stanovených státní správou, k naplnění povinností stanovených smlouvou a za účelem zákonné ochrany. Dále platí, že údaje mohou být poskytnuty osobám, které požádají o přístup k výše uvedeným informacím v souladu s platnou legislativou nebo se stanovenými předpisy. V situacích, kdy je sdělování údajů vyžadováno na základě povinností vyplývajících ze smlouvy, legislativy, legislativy EU nebo ze specifických důvodů vyžadovaných před naplněním předmětu smlouvy, mohou být vaše údaje poskytnuty, a to i po omezenou dobu, v rámci EU a státům – třetím osobám – v souladu s podmínkami stanovenými v § 42 až 44 nařízení vlády č. 196/03.

PRÁVA UŽIVATELE (§ 7 NV Č. 196/03)
Uživatel je oprávněn k výkonu práv uvedených v § 7 nařízení vlády č. 196/2003 a je oprávněn zejména k:
- získávání potvrzení o tom, zda jejich osobní údaje existují a zda byly postoupeny třetím osobám,
- získání informací o zdroji těchto údajů, o účelu a metodách jejich zpracování, o programovém vybavení použitém při elektronickém zpracování dat, o podrobnostech k osobě pověřené zpracováním dat, o osobách, jimž mohou být údaje sděleny,
- vyžadování aktualizací, oprav nebo doplnění údajů,
- vyžadování výmazu, přeměny údajů na údaje anonymní anebo zablokování údajů, které byly zpracovány v rozporu se zákonem,
- oprávněné napadnutí procesu zpracování údajů, v plném nebo částečném rozsahu, i v případě, kdy jsou údaje určeny ke sběru údajů.

Za účelem výkonu svých práv můžete podat zprávu manažerovi pro důvěrné údaje, a to zasláním elektronické pošty na adresu: infoprivacy@azimutbenettigroup.com